การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ค้นหา

 
   คำขอรับความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
   หนังสือมอบอำนาจ (ฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022)
   หนังสือค้ำประกัน (กรณีเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022)
   หนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรณีเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022)
   สัญญาดูแลและคุ้มครองคนหางานที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022
   หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนหางาน ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาล ปี 2022 (ภาษาไทย)
   หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนหางาน ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาล ปี 2022 (ภาษาอังกฤษ)
   หนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สวีเดน)
   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง การดูแลและคุ้มครองลูกจ้างที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน ฤดูกาลปี 2022
   สัญญาจ้างแรงงานเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ ฤดูกาลปี 2022
   แบบคำขอปิดรหัสผู้ใช้งาน
   หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและค่าจ้างของแรงงานต่างชาติ (ไต้หวัน)
   แบบคำร้องขอให้แก้ไข/ยกเลิกข้อมูล
   คู่มือการไปทำงานต่างประเทศ
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โปรตุเกส
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สวีเดน
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ มาเลเซีย
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ฮ่องกง
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สิงคโปร์
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ไต้หวัน
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ญี่ปุ่น
   แบบฟอร์มขอรับรองประสบการณ์การทำงาน
   แบบรายงานการเดินทางกลับของลูกจ้างที่ส่งไปฝึกงาน ไม่เกิน 45 วัน
   หนังสือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ลูกจ้างที่จะเดินทางไปทำงาน-ฝึกงานต่างประเทศ)
   หนังสือขออนุญาตพาพนักงานไปทำงาน-ฝึกงานยังต่างประเทศ
   หนังสือขอผ่อนผันส่งพนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ
   Re-Entry
   แบบฟอร์มนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานเกิน45วัน (ฟอร์ม บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตไปฝึกงานในต่างประเทศ)
   แบบฟอร์มนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานไม่เกิน45วัน (สัญญาฝึกงาน)
   แบบฟอร์มนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานไม่เกิน45วัน (c แบบ จง.46)
   นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ (แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม)
   นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ (ขอผ่อนผัน)
   นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ (สัญญาหน้า2)
   นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ (สัญญาหน้า1)
   นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ (หนังสือขออนุญาต)
   นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ (หลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบ)