อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

  • พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน
  • รวบรวมและวิเคราะห์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน
  • ประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานแก่ประชาชนถึงระดับตำบล หมู่บ้าน
  • ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย