กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน

 

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
                           กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน 
                                เมื่อวันที่ 18 กันยาายน 2564
ณ สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านลุมพินี ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี