ภารกิจของหน่วยงาน


***สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี***

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการ จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รับผิดชอบภารกิจงานในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

1. งานจัดหางานในประเทศ
1.1 การให้บริการจัดหางาน รับสมัครงานผู้ว่างงาน และรับแจ้งตำแหน่งงานว่างนายจ้าง/สถานประกอบการ
1.2 การให้บริการจัดหางานแก่ ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (รับขึ้นทะเบียน/รายงานตัว)
1.3 การให้บริการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิเศษ (นักเรียน/นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ)
1.4 ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
1.5 การให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่
1.6 วันนัดพบแรงงาน

2. งานแนะแนวอาชีพ
2.1 การแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
2.2 การสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
2.3 การแนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และประชาชนทั่วไป
2.4 การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน

3. งานจัดหางานต่างประเทศ
3.1 รับลงทะเบียนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
3.2 รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงาน/ทำงานต่างประเทศ
3.3 รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (เดินทางครั้งแรก)
3.4 รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry)
3.5 รับคำขอการอนุญาตให้บริษัทจัดหางานรับสมัครคนหางานจากจังหวัดอื่นๆ
3.6 รับคำขอการอนุญาตให้บริษัทจัดหางานตั้งสำนักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ ที่ได้รับอนุญาต

4. งานคุ้มครองคนหางาน
4.1 รับคำขอ/ต่ออายุใบอนุญาตบริษัทจัดหางาน
4.2 รับคำขอและพิจารณาจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวลูกจ้าง/ตัวแทนของบริษัทจัดหางาน
4.3 ควบคุม ตรวจสอบบริษัทจัดหางานให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
4.4 รับเรื่องร้องทุกข์คนหางานที่ถูกหลอกลวง
4.5 ดำเนินคดีผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
4.6 ให้คำปรึกษาแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ

5. งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
5.1 พิจารณาออก/ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
5.2 พิจารณาการอนุญาตเปลี่ยน/เพิ่มการทำงาน สถานที่/ท้องที่การทำงาน
5.3 ตรวจสอบสถานประกอบการและการดำเนินคดีผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
5.4 ให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
สำนักงานสาขาของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ต้้งอยู่ใน ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Goverment Center) ณ บริเวณ ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวตส์เกต บางใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล เช่น อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย และอำเภอไทรน้อย มีภารกิจให้บริการ ดังนี้
1. รับสมัครงาน ผู้ว่างงาน นักเรียน/นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ
2. รับขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
3. ประสานงานนายจ้าง/สถานประกอบการ ส่งตัวผู้สมัครงานเข้ารับการสัมภาษณ์
4. ประสานงานส่งตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานเพื่อฝึกอาชีพ
5. ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ