tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

#อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

>>> #อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดแพร่ คือ 332 บาทต่อวัน

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ