tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
รับงานไปทำที่บ้าน
Smart Job Wallet หางาน...หาคนที่ใช่
ระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ และสวีเดน
กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ตามพ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ญี่ปุ่นวางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จากแรงงานต่างชาติ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ empui.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน
การให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมามาใช้บริการ ณ สำนักงาน
จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part time จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
แนะคนว่างงาน ตกงาน อย่าตกใจ หลังพบนายจ้างหยุดกิจการ เนื่องมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
สามารถรับบริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
มาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวทุกขั้นตอน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศอิสราเอล
วิธีป้องกัน ไวรัศโคโคนา
แผนผังสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดแพร่ แห่งใหม่
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
ประชาสัมพันธ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม
แรงงานต่างด้าวเข้า - ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท
คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียนของไทย
โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน
นัดพบแรงงานและจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ
 1 2 3 >