tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดงานนัดพบแรงงานในภาคเกษตร ประมาณเดือน มิถุนายน ปี 2565
ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน Point System ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2565 และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 511 721 หรือ 054 511 807
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลแว่นฟ้า ปี 2565 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในเทศญี่ปุ่น
ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
การนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามระบบ MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา–19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10
ออกเอกสารประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ในประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบล่าสุด มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
ตรวจคนต่างด้าวในสถานประกอบการ พบไม่มีใบอนุญาตทำงานจับขึ้นทะเบียนทันที
ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป
นัดพบแรงงาน ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้รับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าทำงานในสถานประกอบการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานไต้หวัน จัดทำใบอนุญาตทำงานและใบเพิกถอนอนุญาตทำงานฉบับภาษาแม่
ประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปรับเทียบเพื่อเดินทางกลับ และโครงการปรับเทียบเพื่อจ้างงาน ของรัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแจ้งที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยในญี่ปุ่น
 1 2 3 >  Last ›