tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

กฏหมายว่าด้วยจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน RSS ค้นหา

 
   ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคัดเลือก และการยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System: EPS) (ฉบับที่ 3)
   ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนําคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทํางานต่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
   ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนําคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทํางานต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
   ว่าด้วยการคัดเลือก และยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายเป็นสถานที่ฝึกภาษาและวัฒธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
   ว่าด้วยการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศชของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย เป็นการชั่วคราว