สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)
   สัญญาการให้สัมปทาน การจัดสรรเวลาออกอากาศของ วิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด(การสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
   สัญญาการฝึกงาน
   สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   แบบคำขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ (กกจ.พก 2-6)
   สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   สัญญาการจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ