ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดอ่างทอง และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ โดยมีนางพรพิศา ดีอำไพ ดำรงตำแหน่งจัดหางานจังหวัดอ่างทอง เป็นคนแรก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง เดิมเช่าอาคารพาณิชย์อยู่บริเวณ ถนน โพธิ์พระยา-ท่าเรือ เป็นที่ทำการอยู่ประมาณปีเศษ ก็ย้ายออกเช่าอาคารพาณิชย์ริมถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี(สายใน) เป็นที่ตั้งที่ทำการใหม่ เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบและอยู่ห่างไกล จากผู้คน ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังใหม่) สร้างเสร็จสำนักงาน จัดหางานจังหวัดอ่างทองจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทองได้มีมติพิจารณาอนุญาตให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ใช้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเดิม) ชั้น 2บริเวณพื้นที่บางส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ประมาณ 140 ตารางเมตร เพื่อเป็นพื้นที่ทำการ อนึ่ง สำหรับพื้นที่บริเวณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ชั้น 1 ซึ่งเป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง (เดิม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดอ่างทองได้มีมติให้แบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ บางส่วนให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองใช้เป็นที่ทำการ (เพิ่มเติม) โดยแบ่งพื้นที่กันคนละครึ่ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจึงได้ขออนุมัติงบประมาณ (งบลงทุน) จาก กรมการจัดหางานเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 656,000 บาท (หกแสน-ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 จึงย้ายเข้ามาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเดิม) ชั้น 2 ถนนเทศบาล1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา