ภารกิจของหน่วยงาน

เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการศึกษาแนะแนวอาชีพ และเป็นแหล่งสารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าทั้งข้อมูลอาชีพในระบบ อาชีพอิสระ ข่าวสารตลาดแรงงาน สถาบันการศึกษา แหล่งฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ และแหล่งเงินทุน ตลอดจนข้อมูลอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอกนิกส์