tel โทรศัพท์ : 074321042 email lm_ska@doe.go.th

กฏหมายว่าด้วยจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ค้นหา

 
   คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1623/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ ๒)
   คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 438/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างนายจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557