tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

โครงสร้างหน่วยงาน

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานฯ ควบคุมดูแลงานพัสดุ ครุภัณฑ์ทรัพย์สินของสำนักงานฯ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งบประมาณงานยวดยานพาหนะ งานบริหารจัดการเงินกองทุนและเงินหลักประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ งานข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การควบคุมการใช้พลังงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานฯ และของจังหวัด การรายงานผลการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการลงเวลาทำงาน งานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใดโดยเฉพาะ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานจัดหางานในประเทศและงานต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ ได้แก่ งานจัดหางานในประเทศ งานจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ งานจัดทำศูนย์ทะเบียนคนหางาน (SJC) การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงาน / แนวโน้มความต้องการแรงงาน การให้บริการจัดหางานแก่ผู้ว่างงานตามระบบประกันสังคม กองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน การจัดหางานให้แก่กลุ่มคนพิเศษ การตรวจสอบควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจัดหางานในประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 รวมทั้งดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ มีหน้าที่รับผิดชอบการให้คำปรึกษาส่งเสริมการประกอบอาชีพ การแนะแนวอาชีพ คนหางาน / ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน นักเรียน นักศึกษา / คนพิการ / ทหารกองประจำการ / ผู้พ้นโทษ / เยาวชนในสถานพินิจ ศูนย์ข้อมูลอาชีพ กองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการจัดหางานในประเทศให้สอดคล้องกับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด กรมการจัดหางาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และชนกลุ่มน้อย การออกใบอนุญาตทำงาน การแจ้งเข้าและแจ้งออกจากงานของคนต่างด้าว การรับคำร้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน การจัดระบบแรงงานต่างด้าว การจัดทำข้อมูลคนต่างด้าวและสถานประกอบการให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการดำเนินคดี ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการในการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษนายจ้างและสถานประกอบการที่กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561