tel โทรศัพท์ : 054716075,054716076 email nan@doe.go.th

แผนปฏิบัติราชการ  ค้นหา

   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน2565 ปีงบประมาณ 2566
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม2565 ปีงบประมาณ 2566
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน2565 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม2565 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม2565 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน2565 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม2565 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน2565 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม2565 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์2565 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม2565 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม64 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน64 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม64 ปีงบประมาณ 2565
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน64 ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม64 ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม64 ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน64 ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม64 ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน64 ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม64 ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์64 ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม64 ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2564
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2563
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกรกฏาคม ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2561
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560
   สำเนารายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560