tel โทรศัพท์ : 054716075,054716076 email nan@doe.go.th

ITA ปี 2566

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A ช่องทางสอบถามข้อมูล เช่น Webbroad

O9 Social Network

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E-Service

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการตามนโยบาย

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน