ประวัติความเป็นมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีประวัติความเป็นมาดังนี้

กรกฎาคม 2536 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสเดิมชื่อ สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดนราธิวาส เริ่มเปิดทำการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 ให้ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานขึ้นในกระทรวงมหาดไทย โดยให้สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2535

23 กันยายน 2536 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่8)พ.ศ.2536ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกอบด้วยส่วน ราชการ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางานกรมประชาสงเคราะห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคมโดยให้สำนักงานพัฒนาแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทยเป็นสำนักงานจัดหางานจังหวัด ไปสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

3 ตุลาคม 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2545 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานประกอบด้วย ส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคมโดยให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส สังกัดกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน