ข่าวดีไทยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ด้านแรงงานกับประเทศซาอุดิอาระเบีย