ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม (ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2508 ยกฐานะส่วนแรงงานเป็น กรมแรงงาน กระทรวงมหาไทย นายเทียน อัชกุล ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมแรงงาน และได้ออกพระราชบัญญัติโอนกิจการการบริหารของกรมประชาสงเคราะห์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของส่วนแรงงานไปสังกัดกรมแรงงาน พ.ศ.2527 พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน สังกัดกองบริการจัดหางาน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2535 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ (ฉบับที่ 5) จัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีศูนย์ตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง สังกัดกองบริการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีศูนย์ตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง สังกัดกองบริการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจากผลที่บังคับใช้พระราชบัญัติปรับปรุงกระทรวงฯ (ฉบับที่ 8) จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 พร้อมได้มีการจัดตั้งกรมการจัดหางานเป็นการเฉพาะอีกกรมหนึ่ง

กรมการจัดหางาน มีการปรับปรุงการบริหารงานโดยได้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลางเป็น 8 กอง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็น 35 สำนักงาน ทำให้ศูนย์ตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง สังกัดกองบริหารตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแรงงานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอนที่ 103 ก หน้า 301 เล่มที่ 2 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ศูนย์ตลาดแรงงานภูมิภาคจังหวัดลำปาง ได้สังกัดกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ต่อมาในปี 2559 มีการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของกรมการจัดหางานและได้เปลี่ยนชื่อ กองวิจัยตลาดแรงงานเป็นกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่จึงได้แก้ไขชื่อศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง เป็น ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ปัจจุบันศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000