ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจหลัก

- จัดทำข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ
- จัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ
- ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ตลาดแรงงานภาคเหนือ
- สำรวจ วิจัยภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานภาคเหนือ
- ขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน
- จัดทำทะเบียนกำลังแรงงานนักเรียน นักศึกษา และทหารกองประจำการ
- เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของภาคเหนือและของประเทศ