ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจของหน่วย ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ มีหน้าที่

๑. รวบรวมและจัดทำข้อมูลตลาดแรงงานในภาคเหนือ

๒. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในภาคเหนือ โดยจัดทำข่าวสารตลาดแรงงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
เผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

๓. ศึกษา สำรวจ และวิจัยด้านตลาดแรงงานในภาคเหนือ

๔. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานในภาคเหนือ

๕. ขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล และหมู่บ้านใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย