tel โทรศัพท์ : 037-454022-3 email Pri@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (เพศชาย)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไตหวันกับนายจ้าง บริษัท Kingwhale Corpoation
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศการรับรายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณารัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ประกาศรับสมัครคนงานภาคเกษตรเพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอล
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจและกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน