tel โทรศัพท์ : 037-454022-3 email Pri@doe.go.th

การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   แบบ บต. 52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (สำหรับผู้ซึ่งจ้างคนต่างด้าวทำงาน)
   แบบ บต. 50 อ. 2 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต. 50 อ. 1 สำหรับต่ออายุขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานตามมติครม. 20 ส.ค.62 ตามมติ 13 ก.ค.64
   แบบ บต. 56 ใบรับเรื่องการแจ้ง
   แบบ บต. 55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2 (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงาน)
   แบบ บต. 54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) (สำหรับนายจ้าง)
   แบบ บต. 53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 46 วรรค 3 หรือมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (3)
   แบบ บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

   แผ่นพับ ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU 2565
   รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคโควิด 19
   แบบแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 (MOU ครบ 4 ปี ในปี 2565)
   รายชื่อบริษัทกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานกัมพูชา มายังประเทศไทย
   รายชื่อบริษัทเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานเมียนมา มายังประเทศไทย
   รายชื่อบริษัทลาวที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานลาว มายังประเทศไทย
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติกัมพูชา
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติลาว
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติเมียนมา