tel โทรศัพท์ : 037-454022-3 email Pri@doe.go.th

การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ค้นหา

 
   แบบฟอร์มสมัครโครงการ ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอลฯ (TIC)
   แบบฟอร์มเพื่อยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากนายจ้างมาเก๊าโดยวิธีสัมภาษณ์
   แบบฟอร์มสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการ IM
   แบบฟอร์ม จง. 47 บัญชีรายชื่อลูกจ้าง เกิน 45 วัน
   แบบฟอร์ม จง. 47 บัญชีรายชื่อลูกจ้าง ไม่เกิน 45 วัน
   แบบฟอร์ม จง. 46 แจ้งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ ไม่เกิน 45 วัน
   แบบฟอร์ม จง. 44 คำขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ
   แบบฟอร์ม จง. 39 ค แจ้งการทำงานไปต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับ เก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาล
   แบบฟอร์ม จง. 39 ข แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับ นอกชายฝั่งหรือในทะเล
   แบบฟอร์ม จง. 39 ก แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (RE-ENTRY)
   แบบฟอร์ม จง. 39 แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
   แบบฟอร์ม ศท. 1 ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
   ประชาสัมพ้นธ์คนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย

   แบบ จง.39ข(เดินทางครั้งแรก ทำงานบนเรือ)
   คำขอรับความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
   วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
   การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
   แบบแจ้งการส่งลูกจ้าง ไปฝึกงานไม่เกิน 45 วัน (จง.46)
   บัญชีรายชื่อลูกจ้าง (จง.47) เกิน 45 วัน
   บัญชีรายชื่อลูกจ้าง (จง.47) ไม่เกิน 45 วัน
   แบบคำขออนุญาต ส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ (จง.44)
   แบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความ ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
   หนังสือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ลูกจ้างที่จะเดินทางไปทำงาน-ฝึกงานต่างประเทศ)
   หนังสือขออนุญาตพาพนักงานไปทำงาน-ฝึกงานยังต่างประเทศ
   หนังสือขอผ่อนผันส่งพนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ
   จง.23 นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ