โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

 

โครงการ 3 ม.ฯ คืออะไร

 1. ม. มีงาน
 2. ม. มีเงิน
 3. ม. มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม

โครงการ 3 ม.ฯ คือ โครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความมั่นคงในชีวิติ ได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยได้รับบริการส่งเสริม/สนับสนุนจากสถานประกอบการให้ทำงานในสถานประกอบการ โดยได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ


วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองทำให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพต่อไป
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 3. เพื่อให้สถานประกอบการมีแรงงานตรงตามความรู้ และความสามารถที่ต้องการ
 4. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

สถานประกอบการ

ต้องการรับพนักงาน/ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน/ลูกจ้างมีโอกาสศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น

สถานศึกษา

  • สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
  • มหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน
  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชาชนทั่วไป

ด้องการทำงานและมีวุฒิการศึกษาเพิ่มโดยได้รับค่าจ้างและสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน


ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

สถานประกอบการ

 1. มีพนักงาน/ลูกจ้างปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
 2. ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
 3. ได้แรงงานที่มีความรู้ ความสามารถตามที่ต้องการ
 4. มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา
 5. เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา

สถาบันการศึกษา

 1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
 2. ได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในการผลิตนักศึกษา/บัณฑิต ได้ตรงตามกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 3. ช่วยสถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการและตลาดแรงงานประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไป

    มีงานทำ และมีโอกาสศึกษาต่อ ทำให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ