tel โทรศัพท์ : 032-322261-2 email rbr@doe.go.th

การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   ทบ.1 แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 16 มกราคม 2561
   (ตัวอย่างการกรอกข้อมูล) ทบ.1 ทะเบียนประวัติการกรอกข้อมูลแรงงาน 3 สัญชาติ
   ใบนัดหมาย (คิว) ของแรงงานต่างด้าวฯ ศูนย์ OSS จังหวัดราชบุรี
   (ตัวอย่างการกรอกข้อมูล) ทบ.2 ทะเบียนประวัติผู้ติดตาม อายุต่ำกว่า 18 ปี
   ทบ.2 แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ติดตาม อายุต่ากว่า 18 ปี เฉพาะผู้ติดตามแรงงาน ตามมติ ครม. วันที่ 16 มกราคม 2561
   แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13(2)
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 การเปลี่ยน เพิ่มตำแหน่งงาน นายจ้าง
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 การเปลี่ยน เพิ่ม ย้าย สนง.
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน(MOU) ตามมาตรา 9

   แบบแจ้งเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชาและใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน (พาสสปอต)
   แบบแจ้งเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชาและใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน (บัตรชมพู)
   คำร้องขอหนังสือเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (เฉพาะบัตรชมพูเท่านั้น)
   หนังสือขออนุญาตเดินทางไปตรวจสัญชาติ
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (MOU)
   แบบฟอร์มคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน(MOU)
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
   แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทย(MOU)
   แบบการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   หนังสือมอบอำนาจ
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการ์การทำงาน