การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   แบบ ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   แบบ บต.24 คำขออนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับคนต่างด้าวซึ่งถือบัตรผ่านแดน
   แบบ บต.23 คำขออนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับคนต่างด้าวซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล
   บต. 22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภททำงาน
   ยื่นแบบคำร้องขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (name list)
   ประชุมรุ่นที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2562
   ประชุมรุ่นที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2562
   MOU แบบฟอร์มพม่า (Demand Letter Myanmar)
   MOU แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
   MOU แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว
   MOU แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   MOU สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนลาว
   MOU สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนมา
   MOU สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนกัมพูชา
   MOU แบบคำขออนุญาตทำงาน
   MOU เอกสารที่ใช้ในศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   MOU แผ่นพับ ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
   MOU บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
   MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   MOU ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
   MOU บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อความร่วมมือด้านแรงงาน
   MOU แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
   สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนลาว
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 59
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 59
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 59
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 63 (2)
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 64
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (ฺBOI)
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบแจ้งคนต่าางด้าวออกจากงาน
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว