โครงสร้างหน่วยงาน

 • งานแนะแนวอาชีพ
 • งานจัดหางานในประเทศ


 • งานคุ้มครองคนหางานและการทำงานของคนต่างด้าว
 • งานจัดหางานต่างประเทศ
 • งานคุ้มครองคนหางาน
 • งานควบคุมการทำงานคนต่างด้าว
 • งานธุรการ
 • งานสารบรรณ
 • งานการเงินการคลัง
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานอาคารสถานที่
 • งานพัสดุครุภัณฑ์
 • งานยานพาหนะ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานวิชาการ
 • อื่นๆ