นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
07-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 07-03-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานย่อยเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
11-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 11-04-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานย่อยประจำเดือน เมษายน 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ณ ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์สระแก้ว