โครงสร้างหน่วยงาน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน ได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหางานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองนิติการ
 3. กองแผนงานและสารสนเทศ
 4. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
 5. กองวิจัยตลาดแรงงาน
 6. กองส่งเสริมการมีงานทำ
 7. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
 8. สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด

หน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้น

กองภายใน

 1. กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
 2. กองการเจ้าหน้าที่
 3. ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
 4. สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
 5. สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1-10

หน่วยงานซึ่งขึ้นตรงต่ออธิบดี

 1. สำนักผู้ตรวจราชการกรม
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร