อำนาจหน้าที่

1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ งานประสานราชการและงานประชาสัมพันธ์ของกรม

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม

5. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย