โครงสร้างหน่วยงานกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน ได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหางานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้


ราชการบริหารส่วนกลาง

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองนิติการ
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
 • กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
 • กองส่งเสริมการมีงานทำ
 • สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
 • กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5


ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด


หน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้นกองภายใน

 • สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6-10


หน่วยงานซึ่งขึ้นตรงต่ออธิบดี

 • สำนักผู้ตรวจราชการกรม
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • มพัฒนาระบบบริหาร