ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจ

กรมการจัดหางานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงานรวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และเป็นธรรมมีอำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงาน ของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
3. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน แรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
4. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


สำนักจัดหางานอุดรธานี ให้บริการประชาชน ดังนี้


1. งานจัดหางานในประเทศ
บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป
จัดหางานให้นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างปิดภาคเรียน(PartTime)
- จัดหางานให้คนพิการผู้พ้นโทษและผู้ประสบภัยต่างๆ
- ให้บริการแก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการแรงงาน
- จัดงานนัดพบแรงงาน
- จัดหางานเคลื่อนที่
- บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ
- เผยแพร่ข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
- บริการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและให้คำปรึกษาแนะนำขอกู้เงินจากกองทุน

2.งานจัดหางานต่างประเทศ
- รับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
- รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ(Re- EntryVisa)
- พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงาน/ฝึกงานในต่างประเทศ

3.งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
- พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
- จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน
- ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

4.งานคุ้มครองคนหางาน
- ตรวจสอบบริษัทจัดหางานต่างประเทศและสำนักงานจัดหางานในประเทศ
- รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือคนหางาน
- สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมบุคคลที่หลอกลวงคนหางานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

5.งานแนะแนวอาชีพ/การประกอบอาชีพอิสระ
- ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- แนะแนวให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
- จัดแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา/ชุมชน
- บริการให้คำแนะนำปรึกษาบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน