tel โทรศัพท์ : TEL 042-347919 กด 1-4 email udn@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 (ป.ครั้งที่ 2) ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศหญิง) และก่อสร้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TEXHNOLOGY CORP. ไต้หวัน
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศชาย)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 26