รายการ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศต่างๆรวม 12 ประเทศ
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ครั้งที่ 12
ประกาศ ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่ไม่ได้ยื่นขอเงินประกันค่าตั๋วเครื่องบิน หรือ ประกันการออกนอกประเทศ (เทจิกึม) คืนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อและ ดาว์โหลดเอกสารคำร้องขอยื่นเงินประกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฝีมือและสอยสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อ, วัน, เวลาและสถานที่ทดสอบทักษะ ครั้งที่ 3 (EPS-TOPIK Point Recruitment System)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 3 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 3 Point Recruitment System (EPS-TOPIK) CBT and Skills Test