รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Spacial) New
ประกาศรายชื่อ, วัน เวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 5 New
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง BEA Therapy Sdn. Bhd.
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Jpan ปี2561 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฎิบัติงานเทคนิค 3ปี
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศต่างๆรวม 12 ประเทศ
ประกาศ ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่ไม่ได้ยื่นขอเงินประกันค่าตั๋วเครื่องบิน หรือ ประกันการออกนอกประเทศ (เทจิกึม) คืนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อและ ดาว์โหลดเอกสารคำร้องขอยื่นเงินประกัน