​ขั้นการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

 

ขั้นการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง มีดังนี้

กรณีที่คนหางานมีนายจ้างต่างประเทศ หรือติดต่อกับนายจ้างต่างประเทศได้ และต้องการจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ต้องแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองก่อนเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร

เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

1. สัญญาจ้างงาน ที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยหรือกงสุลไทย (ฉบับจริง)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องเป็นคนในภูมิลำเนาที่แจ้ง) กรณีแจ้งที่จังหวัดอุดรธานี ทะเบียนบ้านต้องเป็นคนอุดรธานี
4. หนังสือเดินทาง (Passport)
5. วีซ่า
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมเงินเพื่อทำบัตรสมาชิกองทุนฯ ตั้งแต่ 300-500 บาท ขึ้นอยู่กับประเทศที่ไปทำงาน
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ความยินยอม (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีไปทำงาน)
8. เอกสาร แบบฟอร์มการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าดาวน์โหลด)