งานประเทศเกาหลี EPS

 

อยากไปทำงานประเทศเกาหลี (โดยรัฐบาลจัดส่ง)

กำหนดการเปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ หรือ ติดตามประกาศรับสมัครได้ที่ http://www.doe.go.th/overseas http://www.overseas.doe.go.th/
http://hrdkoreathailand.com/


คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 18-39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค
ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง
โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสี
3. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
4. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
5. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือ ถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายเกาหลี
6. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
เขียนชื่อนามสุกล เลขบัตรประชาชนด้านหลังรูปถ่ายด้วย จำนวน 3 แผ่น
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 25$ (USD) หรือ ประมาณ 8XX บาท
*เพื่อความรวดเร็วในการการสมัคร ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
หากเอกสารไม่ครบ ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนก่อน


ลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที ข้อสอบมี 2 ส่วน ดังนี้
- ข้อสอบการฟัง จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน เวลาทดสอบ 30 นาที
- ข้อสอบการอ่าน จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน เวลาทดสอบ 40 นาที
เกณฑ์การสอบผ่าน
สอบได้ 80 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน


ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 35,000 – 45,000 บาท
- ค่าทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท
- ค่าฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
- ค่าตรวจโรค 1,500 บาท
- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 12,000 บาท
- ค่าสมาชิกกองทุนฯ 500 บาทค่าใช้จ่ายในสาธารณรัฐเกาหลี
- ค่าประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ 12,000 บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุ นอกเวลาทำงาน 1,500 บาท

การจ้างและค่าตอบแทน
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 2 ปี ครบกำหนดต่อสัญญาได้อีกคราวละ 1 ปี รวมแล้วไม่เกิน 4 ปี 10 เดือน
ค่าจ้างประมาณเดือนละ 1,098,360 วอน ประมาณ 33,398 บาท (อัตรแลกเปลี่ยน ธ.ค.56 1,000 วอน = 30.50 บาท)


สถาบันสอนภาษาเกาหลีเอกชน 2 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับการรับรองจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
1. โรงเรียนพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
2. โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการเปิดรับสมัคร สามารถติดตามได้ที่
http://www.doe.go.th/overseas
http://www.overseas.doe.go.th/
http://hrdkoreathailand.com/
ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี โทรศัพท์ 02-2459429 02-2456716
(ในวันและเวลาราชการ)