tel โทรศัพท์ : 042-348588,042-347680 email udn@doe.go.th

งานประเทศเกาหลี EPS

 

อยากไปทำงานประเทศเกาหลี (โดยรัฐบาลจัดส่ง)

กำหนดการเปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ หรือ ติดตามประกาศรับสมัครได้ที่ http://www.doe.go.th/overseas http://hrdkoreathailand.com/


คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 18-39 ปี 
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. สายตาไม่บอดสี
4. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค 
โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ
ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต
5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
6. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
7. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
8. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
9. ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน ๕ ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5*4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน เขียนชื่อนามสุกล เลขบัตรประชาชนด้านหลังรูปถ่ายด้วย จำนวน 3 แผ่น
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 25$ (USD) หรือ ประมาณ 8XX บาท
*เพื่อความรวดเร็วในการการสมัคร ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบ ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนก่อน

ลักษณะข้อสอบ
ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที ข้อสอบมี 2 ส่วน ดังนี้
- ข้อสอบการฟัง จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน เวลาทดสอบ 30 นาที
- ข้อสอบการอ่าน จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน เวลาทดสอบ 40 นาที
เกณฑ์การสอบผ่าน
สอบได้ 80 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 35,000 – 45,000 บาท
- ค่าทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท
- ค่าฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
- ค่าตรวจโรค 1,500 บาท
- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 12,000 บาท
- ค่าสมาชิกกองทุนฯ 500 บาทค่าใช้จ่ายในสาธารณรัฐเกาหลี
- ค่าประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ 12,000 บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุ นอกเวลาทำงาน 1,500 บาท

การจ้างและค่าตอบแทน
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 2 ปี ครบกำหนดต่อสัญญาได้อีกคราวละ 1 ปี รวมแล้วไม่เกิน 4 ปี 10 เดือน
ค่าจ้างประมาณเดือนละ 1,098,360 วอน ประมาณ 33,398 บาท (อัตรแลกเปลี่ยน ธ.ค.56 1,000 วอน = 30.50 บาท)

สถาบันสอนภาษาเกาหลีเอกชน 2 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับการรับรองจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
1. โรงเรียนพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
2. โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการเปิดรับสมัคร สามารถติดตามได้ที่
http://www.doe.go.th/overseas
http://www.overseas.doe.go.th/
http://hrdkoreathailand.com/
ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี โทรศัพท์ 02-2459429 02-2456716
(ในวันและเวลาราชการ)