tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 3 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท BRIGHT MEDICAL COMPANY
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) จำนวน 4 อัตรา
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เปิดรับสมัครผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถทักษะเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO. ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2565
 1 2 3 >  Last ›