ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 4 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 43 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๕ อัตรา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๒ อัตรา
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทดแทนอัตราว่าง
ประกาศวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง
ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่างตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 1 2 3 >