วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์กรมการจัดหางาน

“เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย”


พันธกิจ

  • พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
  • ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
  • ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
  • พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
  • จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว


ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์วิสัยทัศน์และพันธกิจ จังหวัดชัยภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ดังนี้

1. ตำแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ
1.1 เป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางสินค้าเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน
1.2 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
1.3 เป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
1.4 เป็นเมืองที่สังคมมีคุณภาพมั่นคงและปลอดภัย
2. วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ
“เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน”
3. พันธกิจ
3.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค
3.2 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3.4 พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าประสงค์รวม
4.1 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม
4.2 สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน
4.3 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนา
4.4 ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)
5.1 อัตราการขยายตัวของ GPP เพิ่มขึ้น
5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
5.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม
5.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
5.5 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
5.6 จำนวนชุมชนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.7 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง
5.8 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
5.9 ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับเพิ่มขึ้น
5.10 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
5.11 ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น
5.12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดลดลง
5.13 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น