ภารกิจของหน่วยงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

1. บริการจัดหางานในประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีงานทำมีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน

- จัดหางานรับสมัครงานบรรจุงาน

- จัดหางานเคลื่อนที่

- จัดนัดพบแรงงาน

- ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงาน

- จัดหางานพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

2. บริการจัดหางานไปต่างประเทศ

- กำกับ ดูแล บริษัทจัดหางาน

- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

- รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางาน

- เป็นศูนย์ข้อมูลให้บริการข้อมูลแก่คนหางาน

- รับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ(ศูนย์ทะเบียนคนหางาน)

3. การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

- ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย

- ควบคุมแรงงานต่างชาติเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย

- พิจารณาออกใบอนุญาตทำงานต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

4. การแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

- แนะแนวอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไป

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงาน

5. การคุ้มครองคนหางาน

- รับเรื่องร้องทุกข์คนหางานที่ขอความช่วยเหลือ

- ดำเนินคดีกับบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋นคนหางาน

- ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางานจังหวัดชัยภูมิ