กรมการจัดหางาน   ประชุมขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ)
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของรัฐอิสราเอลและรัฐบาลของราชอาณาจักรไทย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจ.เชียงราย
อธิบดีกรมการจัดหางานไปราชการสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมการตรวจทานบันทึกความเข้าใจ (MOU)
อธิบดีกรมการจัดหางาน สังเกตการณ์การรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี

 1 2 3 >  Last ›