อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมลงนามเป็นพยานใน บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ  ระหว่าง กระทรวงแรงงาน  กับ กระทรวงยุติธรรม
อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ  จ.แพร่ ลำปาง น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์
กกจ.ประชุม คณะทำงานกลั่นกรองเรื่องที่เสนอลงโทษทางทะเบียน หักหลักประกัน และดำเนินคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563
กรมการจัดหางานประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกรมการจัดหางาน  ครั้งที่ 1/2563

 1 2 3 >  Last ›