รูปที่ 1
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน  และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสันหลวงใต้ ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
รูปที่ 1
นางเพชรรัตน์ สินอวย  อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไ ม้ป่าของคนงานไทยในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2020
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หารือกับ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย และคณะ เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดตั้ง “ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน”
กรมการจัดหางานร่วมหารือหอการค้าไทย  เพื่อส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ

 1 2 3 >  Last ›