การจ้างแรงงาน​ต่างด้าวและการดูแลแรงงาน​ต่างด้าว​ในช่วงการระบาดของ ไวรัสโควิด -​19 ของจังหวัดเชียงราย

นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ประเด็น "การจ้างแรงงาน​ต่างด้าวและการดูแลแรงงาน​ต่างด้าว​ในช่วงการระบาดของ ไวรัสโควิด -​19 ของจังหวัดเชียงราย"