แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมในสภาวะวิกฤต (BCP) แผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) และแบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist)

1. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) คือ แผนที่กำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานหยุดชะงัก เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานบริการภาครัฐที่สำคัญต่อประชาชน

2. แผนที่ยุทธศาสตร์ (BCP Strategy Map) เป็นภาพที่จะแสดงความเชื่อมโยงองค์ประกอบที่สำคัญของแผน BCP หน่วยงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารในการพิจารณาภาพรวมและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผน

3. แบบประเมินตนเองเบื้องต้น (BCP Checklist) เป็นแบบประเมินออนไลน์ที่ใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบที่สำคัญของแผน BCP หน่วยงาน รวมทั้งประเด็นที่คณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งในเรื่องการนำระบบ e-Service และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ รวมถึงการบริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

FILE PDF

รูปภาพ