ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่25
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนพฤษาคม 2562
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนมกราคม 2562
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนตุลาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนสิงหาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนกรกฎาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนพฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนเมษายน 2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศสำนักงานจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนกันยายน 2560