tel โทรศัพท์ : 034-564315 ,034-564309 email kri@doe.go.th

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดำเนินการภายใต้ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2559 บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

คุณสมบัติผู้กู้

กรณีบุคคล

1. เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
2. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือ มีหลักฐานการรับงานไปทำ    ที่บ้านจากผู้จ้างงาน
3. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
กรณีกลุ่มบุคคล
1. เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล)กับกรมการจัดหางาน
2. ต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน
3. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือ มีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
4. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

การค้ำประกัน

กรณีบุคคล คุณสมบัติของผู้คำ้ประกัน
1. มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ
2. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท หรือ
3. เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ปกครองท้องถิ่นระดับกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 คน สำหรับเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท และจำนวน 2 คน สำหรับเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
กรณีกลุ่มบุคคลกู้ร่วมกัน
ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่ต้องมีผู้คำ้ประกัน

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมร (กรณีบุคคล)
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้กู้ และคู่สมรส (กรณีกลุ่มบุคคล)
3. โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน และรายละเอียดการประกอบกิจการของผู้กู้
4. แผนที่ทีอยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน
6. หนังสือยินยอมของคู่สมรสหรือหนังสือมอบอำนาจของสมาชิกกลุ่ม (ถ้ามี)


วงเงินให้กู้ยืมและระยะเวลาการชำระหนี้

ผู้รับงานไปทำที่บ้าน  

วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) 

วงเงินชำระคืน (บาท) 

ระยะเวลาชำระคืน
บุคคล50,0001 – 50,0002  ปี
กลุ่มบุคคล200,0001 – 50,0002  ปี
  50,001 -100,0004 ปี
  100,001 – 200,0005 ปี

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3ต่อปีระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 4 เดือน

วิธีการกู้เงิน ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน / หัวหน้ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านยื่นคำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านตามแบบที่กำหนด

  • ส่วนกลางให้ยื่นคำร้อง ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10  ในพื้นที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
  • ส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำร้อง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม