tel โทรศัพท์ : 034-564315 ,034-564309 email kri@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการจัดหางาน ประจำปี พ.ศ. 2566 New
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการ กรณียื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานในระบบต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รีบดำเนินการมายื่นแก้ไขเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นี้ เท่านั้น!! New
ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 การยื่น Demand ของแรงงานสัญชาติกัมพูชา และสัญชาติลาว สามารถยื่นได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี New
กรมการจัดหางาน จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา New
การนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามระบบ MOU New
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการดำเนินการให้นายจ้างจัดให้มีหลักประกันในการจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง New
ประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการให้บริการทางเพศ พ.ศ. .....
ประชาสัมพันธ์ โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)
เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็นตก ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566
เปิดให้จองคิวทำเล่ม CI แล้วภายใน 13 พฤษภาคม 2566 นี้
ด่วน นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวไว้ให้รีบยื่นเอกสารให้ครบ ก่อนหมดเขต 15 พฤษภาคม 2566
ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และหนองคาย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะให้แรงงานต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้าน
ประกาศ แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและไม่สามารถทำงานได้
นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมาตรา 64 สัญชาติเมียนมาสามารถนำแรงงานเข้ามาทำงานโดยเข้ามาในลักษณะ ไป - กลับ หรือตามฤดูกาลต้องมี Border pass
ประกาศนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามระบบ MOU
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 1 2 3 >  Last ›