tel โทรศัพท์ : 034-564315 ,034-564309 email kri@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สถานที่ตั้ง และขั้นตอนภายในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identify : CI)
เปิดทำการศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identify : CI)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขากาญจนบุรี ณ.บริเวณที่ทำการอำเภอท่าม่วง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
แบบสำรวจความต้องการจ้างแรงงานบังคลาเทศ โดยขอเน้นย้ำว่าเป็นความต้องการจ้างแรงงานบังคลาเทศที่แท้จริง ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564
เร่งดำเนินการออกใบอนุญาตทำงาน (บต.39) เล่มสีน้ำเงิน
เร่งนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานการลักลอบเข้าเมือง และการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
มาตรการสำหรับองค์กรหรือ COVID Free Setting (CFS) เพื่อรองรับให้ผู้ประกอบการ กิจกรรมและสถานประกอบการได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
โครงการส่งเสริมการรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
“ครม.” ไฟเขียว ตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ พบไม่มีใบอนุญาตทำงานจับขึ้นทะเบียนทันที
การต่ออายุหนังสือเดินทางสัญชาติลาวด้วยตนเอง
ประกาศ รายชื่อบริษัทประกันภัยตามกฏหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย การประกันสุขภาพให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการแจ้งเข้า-แจ้งออก ของคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ขอความร่วมมือนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าว
แจ้งเตือน! อย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเรียกรับค่าใช้จ่ายในการออกเล่มใบอนุญาตทำงาน (บต.39) เล่มสีน้ำเงินให้กับแรงงานต่างด้าว
ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังการขอต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์
เอกสารยื่นประกอบในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต้างด้าว (บต.39) ตามมติ ครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 และ มติ ครม. วันที่ 29 ธันวาคม 2563
กรมการจัดหางานของความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ นำคนต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธันวาคม 2563 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) ได้ตั้งแต่บัดนี้
เร่งตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว (บต.48) ตามมติ ครม. วันที่ 29 ธันวาคม 2563
 1 2 3 >  Last ›