tel โทรศัพท์ : 034-564315 ,034-564309 email kri@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
การนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64
การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศตามระบบ MOU
การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายน้ายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
ก.พ.ร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ป๊ พ.ศ. 2565
นัดพบแรงงาน JOB FAIR 2022 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เร่งต่ออายุแรงงานต่างด้าวตาม MOU ที่มีวาระการจ้างงานครบกำหนด 4 ปี ในปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)
ประชาสัมพันธ์ กรณีผู้มีแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง
แจ้งความประสงค์นำเข้าแรงงานต่างด้าวตามมาตรา 64 เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งรัดยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว
การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ด้วยวิธี ATK ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ไปจัดเอกสารรับรองบุคคล (CI)
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน
ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Amin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สนใจติดต่อที่สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี)
แจ้งกำหนดเปิดทำการของศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำและออกเอกสารรับรองบุคคล Certificate of idenity : CI
นายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังไม่ได้นำส่งใบรับรองแพทย์หรือประกันสุขภาพ ขอให้นำส่งใบรับรองแพทย์พร้อมหลักฐานการประกันสุขภาพหรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
นัดพบแรงงานออนไลน์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่่ออิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ตั้ง และขั้นตอนภายในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identify : CI)
เปิดทำการศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identify : CI)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขากาญจนบุรี ณ.บริเวณที่ทำการอำเภอท่าม่วง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
 1 2 3 >  Last ›