tel โทรศัพท์ : 034-564315 ,034-564309 email kri@doe.go.th

ภารกิจของหน่วยงาน

1. บริการจัดหางานในประเทศ

- บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป

- จัดหางานให้นักเรียน / นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างปิดภาคเรียน (Part Time)

- จัดหางานให้คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ

- ให้บริการแก่นายจ้าง / สถานประกอบการที่ต้องการแรงงานทุกระดับโดยแจ้งตำแหน่งงานว่างที่สำนักงานฯ

- จัดงานนัดพบแรงงาน

- ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีระบบ

- ให้บริการศูนย์จัดหางานระยะสั้น

- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการหางานทำ

- จัดหางานเคลื่อนที่

- บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ

- บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ

- เผยแพร่ข่าวสาร ตำแหน่งงานว่าง ทั้งภาครัฐ / เอกชน

2. บริการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ

เพื่อกำกับดูแล การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม โดย

- พิจารณาคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศของบริษัทจัดหางานในพื้นที่

- พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ

- รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน

- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re – Entry Visa)

- เป็นศูนย์ให้บริการให้ข้อมูลแก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

- รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ (ศูนย์ทะเบียนคนหางาน)

3. ควบคุม ดูแล การทำงานของคนต่างด้าว

- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวรวมทั้งสืบสวน สอบสวนหาเบาะแส ตรวจสอบ ตรวจค้นปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและนายจ้างซึ่งกระทำผิดกฎหมาย

- พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน / ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน /ขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน / เปลี่ยนหรือเพิ่มการทำงานท้องที่และสถานที่ในการทำงาน / ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน /รับแจ้งคนต่างด้าวเข้า ย้าย ออกจากงาน / คำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน

- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว

- ออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง(สัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. งานแนะแนวอาชีพ / การประกอบอาชีพอิสระ

- ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน / นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

- แนะแนวและให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

- บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

- จัดวันแนะแนวอาชีพ

- ศูนย์บิรการจ้างงานระยะสั้น / ศูนย์บริการรับงานไปทำที่บ้าน

- สัมมนาครูแนะแนวในสถาบันการศึกษา

- บริการให้คำแนะนำปรึกษา / บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

- ให้บริการส่งเสริม การรับงานไปทำที่บ้านและให้คำปรึกษาแนะนำขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

5. งานคุ้มครองคนหางาน

- รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือในประเทศ / ต่างประเทศ

- การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน / สำนักงานจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและในประเทศ

- สืบสวน สอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋นคนหางานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด