วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยมวิสัยทัศน์

"กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2565"


พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
  2. ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
  3. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
  4. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
  5. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว


ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์