งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
03-08-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 03-08-2022 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานและโลกอาชีพจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 เทอร์มินอล 12 โคราช
26-08-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 26-08-2022 เวลา 16:30 น. งานนัดพบแรงงานบัณฑิตและนัดพบงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี (อาคารสุรพัฒน์ 2)
14-02-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 14-02-2023 เวลา 16:00 น. งานเปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 เทอร์มินอล 12 โคราช
04-04-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 04-04-2023 เวลา 16:00 น. งานนัดพบแหล่งงานและเปิดโลกอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ฮอลล์ 2 ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช