นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
07-12-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 07-12-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2561 และ นัดพบแรงงานนักเรียน นักศึกษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ ชั้น 6
12-01-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 12-01-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานและการประกอบอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
24-05-2018 เวลา 10:00 น. ถึง 25-05-2018 เวลา 16:00 น. งานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ "Korat Smart Jobs IT 2018" สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
11-06-2019 เวลา 10:00 น. ถึง 12-06-2019 เวลา 16:00 น. งานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช