โครงสร้างหน่วยงาน


ราชการบริหารส่วนกลาง

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองนิติการ
 3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 4. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
 5. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
 6. กองส่งเสริมการมีงานทำ
 7. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
 8. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 11. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
 12. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5


ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด


สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

 • กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ -ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ -งานจัดหางานในประเทศ -งานแนะแนวอาชีพ -ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศ -ฝ่ายตรวจแรงงานต่างด้าวและคุ้มครองคนหางาน -ฝ่ายการทำงานของคนต่างด้าว
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป