ประวัติความเป็นมา


สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวัสดิการสังคม (ฉบับที่8) พ.ศ.2536 ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงาน และ

ประกอบด้วยส่วนราชการคือ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งและเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 มีภารกิจดังนี้

1.งานบริหารการจัดหางานในประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในวัยทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงานตลอดจนมีการอพยพแรงงานอย่างเป็นระบบ

การดำเนินงาน

1.1 ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง

1.2 บริการจัดหางานเคลื่อนที่

1.3 จัดวันนัดพบแรงงาน

1.4 ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ

1.5 จัดหางานพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การจัดหางานให้คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบสาธารณภัย ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นทหารกองหนุน

2.งานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

เพื่อกำกับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีสภาพความเป็นอยู่ และสภาพการทำงานที่เหมาะสม

การดำเนินงาน

2.1 พิจารณาคำขออนุญาตการพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ

2.2 รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน

2.3 รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

2.4 รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

2.5 รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

3.งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

ดูแลตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด

การดำเนินงาน

3.1 พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงาน ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน รับแจ้งเข้า-ออกใบอนุญาตทำงาน

3.2 จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

3.3 ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.งานแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และผู้ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน

การดำเนินงาน

4.1 ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตลอดจนให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือ

การเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับความสามารถ

4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรผู้ที่ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่ได้รับ

การปลดปล่อย

4.3 จัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมมีงานทำ / อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำ และอาชีพตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

5.งานคุ้มครองแรงงาน

คุ้มครองแรงงานและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ จากบริษัทจัดหางานหรือกลุ่มมิจฉาชีพ รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ คนหางาน

การดำเนินงาน

5.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.2 พิจารณาอนุญาตจัดตั้งบริษัทจักหางงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและสำนักงานจัดหางงานในประเทศ

5.3 สืบสวนสอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋นคนหางงานเพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด