วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ที่ทันสมัย

พันธกิจ

1. ให้บริการจัดหางาน ส่งเสริมการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

2. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

3. ให้บริการแนะแนวอาชีพ

4. ส่งเสริม กำกับ ดูแล คุ้มครองคนหางาน

5. พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน