เปิดแล้ว..! ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดนครสวรรค์ (One Stop Service) ให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติ และอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มเดิม

 

เปิดแล้ว..!  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดนครสวรรค์ (One Stop Service) ให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติ และอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว สัญชาติ  กัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มเดิม

   

  แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว และเมียนมากลุ่มเดิม ที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ (กลุ่มบัตร สีชมพู  และกลุ่มที่ผ่านการคัดกรอง(จับคู่)  รีบเร่งดำเนินการ จัดทำทะเบียนประวัติ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

 

  นางหงส์ทอง  ชิตพันธ์  จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า  จังหวัดนครสวรรค์  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดนครสวรรค์ (One Stop Service) ตั้งอยู่ที่  ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดนครสวรรค์  เลขที่ 119/46 หมู่ 4 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  โทรศัพท์ 056-882772-4  เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ/ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ  ตรวจลงตราวีซ่า อนุญาตทำงาน  ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม  ให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว และเมียนมา ที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  ดังนั้นแรงงานต่างด้าวที่จะดำเนินการจะต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าศูนย์บริการฯ OSS  ต่อจากนั้นพบเจ้าหน้าที่จัดหางานทำหน้าที่คัดกรองเอกสาร  พบปกครอง ทำทะเบียนประวัติ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ (80 บาท)  ต.ม. ตรวจลงตราวีซ่า (500 บาท)  พบจัดหางาน ขออนุญาตทำงาน (325+1,900=2,225 บาท แล้วแต่กรณี)  พบประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และให้คำแนะนำขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนฯ หรือสาธารณสุข ประกันสุขภาพ (500 หรือ 3,200 บาท ระยะเวลา 3 เดือนหรือ 2 ปีตามลำดับ) สุดท้ายพบปกครอง ผลิตบัตรสีชมพู-ใบอนุญาตทำงานให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

  ฉะนั้น นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับวันนัดคิวดำเนินการ ขอให้ไปดำเนินการตามวันนัดด้วย เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดต่อไป  หากไม่ไปจัดทำทะเบียนประวัติภายใน 31 มีนาคม 2561 จะไม่สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์  จึงประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวทราบ และรีบเร่งดำเนินการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว  โทรศัพท์  หมายเลข  056-257036-7  หรือ  061 – 1721216  ทุกเวลา